Herroepingsrecht

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Het wettelijke recht om de koop binnen 14 kalenderdagen te ontbinden, geldt slechts voor consumenten waarvan de koop buiten de bedrijfsgebouwen plaats vond. Voor kopers die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf geldt deze regeling niet.

Kopers die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, kunnen hun verklaring tot ontbinding binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product schriftelijk per brief, fax of per mail kenbaar maken.

Uiterlijk 7 dagen na ontbinding van de overeenkomst dient het product onbeschadigd en in goede staat teruggezonden te worden in de originele ongeopende verpakking. De koopprijs wordt door de verkoper aan de koper terugbetaald binnen 30 dagen na de datum waarop het stuk waarmee de ontbinding is ingeroepen de verkoper heeft bereikt, indien aan de voorwaarden voor het correct terugsturen is voldaan. Tijdens de bedenktermijn bent u gerechtigd na te gaan of het geleverde conform is aan de aanbieding. Dit omvat echter NIET het recht om de producten te gebruiken als u zou besluiten ze terug te sturen. Indien de producten door de koper niet of in beschadigde of verminderde toestand worden teruggezonden, dan dient de koper de hierdoor ontstane schade te vergoeden. De koper kan de verplichting tot schadevergoeding voorkomen door het product na aflevering niet in gebruik te nemen en bovendien alle vereiste zorg te dragen om schade of beschadiging te voorkomen. Houdt u daarom ook het verpakkingsmateriaal bij waarin de artikelen origineel geleverd werden. Artikelen die tijdens de bedenktermijn teruggestuurd worden, dienen in elk geval steeds in de originele verpakking verpakt te worden, tesamen met alle toebehoren, zoals kabels, gebruiksaanwijzingen en dergelijke meer. De kosten voor het terugsturen zijn steeds ten laste van de koper en kunnen nooit verhaald worden op de verkopen.

Het Herroepingsrecht geldt overigens uitdrukkelijk niet voor:
producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
producten die snel kunnen bederven of verouderen;
producten waarvan de garantiezegel of serienummer werd verwijderd;
electronische en computerapparatuur alsmede andere eenvoudig reproduceerbare producten, waarvan de koper de verzegeling heeft verbroken.

Quick Find
Manufacturers